ČSOP RS ČSOP Iris

Dnešní datum: 19. 06. 2019  Hlavní stránka :: Seznam rubrik :: Ke stažení :: Weblinks  


Vyhledávání

Hledej!


Kontakty
ČSOP - RS Iris
Husovo nám. 67
796 01 Prostějov

tel. 582 338 278
mob. 603 298 039
mail iris@iris.cz
všechny kontakty


Blíž přírodě

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE

 

Název zakázky: Obnova a zajištění péče o EVL Kosíř – Lomy

Projekt je spolufinancován ze zdrojů EU a Státního fondu životního prostředí prostřednictvím Operačního programu Životní prostředí

 

Předmětná zakázka nepodléhá režimu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen „Zákon“), je organizována podle Závazných pokynů pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP (dále jen „Pokyn“) jako ZMR II. kategorie.

 

 

1. Identifikační údaje zadavatele a organizátora zakázky

název zadavatele:                     Český svaz ochránců přírody Regionální sdružení Iris

sídlo:                                       Husovo náměstí 2299/67, 796 01 Prostějov

IČ:                                           00116670

osoba oprávněná jednat:            Mgr. Eva Zatloukalová

tel.:                                          tel.: +420 603 730 594

e-mail:                                     ezatl@iris.cz

 

Organizátor  VŘ:                       BM asistent s.r.o.

Se sídlem:                               Lazecká 57/6, 779 00 Olomouc

IČ:                                           26796350

osoba oprávněná jednat:            Ing. Zbyněk Müller, jednatel společnosti

kontaktní os. organizátora:        Bc. Iva Dokoupilová

tel.:                                          +420 724 035 099

e-mail:                                     dokoupilova@bmasistent.cz

 

 

2. Popis předmětu zakázky

Předmětem projektu je obnova a zajištění péče o suché trávníky svazu Cirsio-Brachypodion pinnati (as. Skabioso ochroleucae-Brachypodietum pinnati), vyvinutých na vápencovém podloží, které jsou předmětem ochrany v Evropsky významné lokalitě Kosíř – Lomy. Obnovou a zajištěním pravidelné péče o suché trávníky je podmíněn také výskyt zvláště chráněných a vzácných teplomilných druhů rostlin a živočichů. Přílohou zadávací dokumentace je projekt zpracovaný v roce 2012 a dále projekt z roku 2014, který řeší úpravy původního projektu a uvádí skutečný stav realizace.

 

Předpokládaná hodnota zakázky je 1,19 mil. Kč bez DPH

 

 

3. Zadávací dokumentace

Zadavatel poskytuje uchazečům zadávací dokumentaci současně s výzvou k podání nabídky. Dalším případným zájemcům bude zadávací dokumentace poskytnuta na základě jejich žádosti (elektronicky na adresu organizátora VŘ dokoupilova@bmasistent.cz).

 

 

4. Lhůta a místo pro podání nabídek

Lhůta pro podání nabídek končí dne 21. 7. 2014 v 12:00 hodin. Riziko pozdního doručení při odeslání nabídky poštou nese plně uchazeč.

Nabídky budou sepsané v českém jazyce a přijímají se výhradně na adrese zadavatele: Český svaz ochránců přírody Regionální sdružení Iris, Husovo náměstí 2299/67, 796 01 Prostějov, a to do konce lhůty pro podání nabídky.

 

 

5. Požadavky na prokázání splnění kvalifikace

Zadavatel požaduje prokázání splnění kvalifikace v následující struktuře:

a)      základních kvalifikačních předpokladů

b)      profesních kvalifikačních předpokladů

c)      technických kvalifikačních předpokladů

 

Podrobný popis na prokázání splnění kvalifikace je uveden v zadávací dokumentaci.

Doklady prokazující splnění kvalifikace dodavatel předloží formou prostých kopií, kromě čestného prohlášení, které bude předloženo v originále nebo úředně ověřené kopii.

 

 

6. Hodnotící kritérium

Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je nejnižší nabídková cena bez DPH.

 

 

 

V Olomouci, dne 4. 7. 2014

Novinky
03.09.2018: Nabídka EVP na školní rok 2018/2019
Nabídku ekologických výukových programů pro nový školní rok můžete stáhnout zde


Nejčtenější články
Zlatý list 2019 v Prostějově
(10. 05. 2019, 360x)

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce.