ČSOP RS ČSOP Iris

Dnešní datum: 12. 12. 2018  Hlavní stránka :: Seznam rubrik :: Ke stažení :: Weblinks  


Vyhledávání

Hledej!


Kontakty
ČSOP - RS Iris
Husovo nám. 67
796 01 Prostějov

tel. 582 338 278
mob. 603 298 039
mail iris@iris.cz
všechny kontakty


Blíž přírodě

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE

 

Název zakázky: Obnova a zajištění péče o EVL Kosíř – Lomy

Projekt je spolufinancován ze zdrojů EU a Státního fondu životního prostředí prostřednictvím Operačního programu Životní prostředí

 

Předmětná zakázka nepodléhá režimu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen „Zákon“), je organizována podle Závazných pokynů pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP (dále jen „Pokyn“) jako ZMR II. kategorie.

 

 

1. Identifikační údaje zadavatele a organizátora zakázky

název zadavatele:                     Český svaz ochránců přírody Regionální sdružení Iris

sídlo:                                       Husovo náměstí 2299/67, 796 01 Prostějov

IČ:                                           00116670

osoba oprávněná jednat:            Mgr. Eva Zatloukalová

tel.:                                          tel.: +420 603 730 594

e-mail:                                     ezatl@iris.cz

 

Organizátor  VŘ:                       BM asistent s.r.o.

Se sídlem:                               Lazecká 57/6, 779 00 Olomouc

IČ:                                           26796350

osoba oprávněná jednat:            Ing. Zbyněk Müller, jednatel společnosti

kontaktní os. organizátora:        Bc. Iva Dokoupilová

tel.:                                          +420 724 035 099

e-mail:                                     dokoupilova@bmasistent.cz

 

 

2. Popis předmětu zakázky

Předmětem projektu je obnova a zajištění péče o suché trávníky svazu Cirsio-Brachypodion pinnati (as. Skabioso ochroleucae-Brachypodietum pinnati), vyvinutých na vápencovém podloží, které jsou předmětem ochrany v Evropsky významné lokalitě Kosíř – Lomy. Obnovou a zajištěním pravidelné péče o suché trávníky je podmíněn také výskyt zvláště chráněných a vzácných teplomilných druhů rostlin a živočichů. Přílohou zadávací dokumentace je projekt zpracovaný v roce 2012 a dále projekt z roku 2014, který řeší úpravy původního projektu a uvádí skutečný stav realizace.

 

Předpokládaná hodnota zakázky je 1,19 mil. Kč bez DPH

 

 

3. Zadávací dokumentace

Zadavatel poskytuje uchazečům zadávací dokumentaci současně s výzvou k podání nabídky. Dalším případným zájemcům bude zadávací dokumentace poskytnuta na základě jejich žádosti (elektronicky na adresu organizátora VŘ dokoupilova@bmasistent.cz).

 

 

4. Lhůta a místo pro podání nabídek

Lhůta pro podání nabídek končí dne 21. 7. 2014 v 12:00 hodin. Riziko pozdního doručení při odeslání nabídky poštou nese plně uchazeč.

Nabídky budou sepsané v českém jazyce a přijímají se výhradně na adrese zadavatele: Český svaz ochránců přírody Regionální sdružení Iris, Husovo náměstí 2299/67, 796 01 Prostějov, a to do konce lhůty pro podání nabídky.

 

 

5. Požadavky na prokázání splnění kvalifikace

Zadavatel požaduje prokázání splnění kvalifikace v následující struktuře:

a)      základních kvalifikačních předpokladů

b)      profesních kvalifikačních předpokladů

c)      technických kvalifikačních předpokladů

 

Podrobný popis na prokázání splnění kvalifikace je uveden v zadávací dokumentaci.

Doklady prokazující splnění kvalifikace dodavatel předloží formou prostých kopií, kromě čestného prohlášení, které bude předloženo v originále nebo úředně ověřené kopii.

 

 

6. Hodnotící kritérium

Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je nejnižší nabídková cena bez DPH.

 

 

 

V Olomouci, dne 4. 7. 2014

Novinky
03.09.2018: Nabídka EVP na školní rok 2018/2019
Nabídku ekologických výukových programů pro nový školní rok můžete stáhnout zde

Nejbližší akce
17.12. Keramika


Nejčtenější články
72 hodin
(15. 10. 2018, 196x)

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce.