ČSOP RS ČSOP Iris

Dnešní datum: 19. 04. 2019  Hlavní stránka :: Seznam rubrik :: Ke stažení :: Weblinks  


Vyhledávání

Hledej!


Kontakty
ČSOP - RS Iris
Husovo nám. 67
796 01 Prostějov

tel. 582 338 278
mob. 603 298 039
mail iris@iris.cz
všechny kontakty


Blíž přírodě

Pozemkový spolek „PROSTĚJOVSKO“

Pozemkový spolek „PROSTĚJOVSKO“

 

Jednou z hlavních oblastí činnosti Českého svazu ochránců přírody – regionálního sdružení Iris Prostějov je péče o maloplošné zvláště chráněné části přírody (přírodní rezervace a přírodní památky) a o přírodovědecky hodnotné části krajiny. Dlouhodobě se aktivně podílí na ochraně přírody a krajiny v širším regionu střední Moravy. S managementem krajiny má naše organizace dlouhodobé zkušenosti, ročně pečuje o více než třicet hektarů pozemků. Jedná se například o aluviální louky v přírodní památce (PP) Hvězda , přírodních rezervacích (PR) Hejtmanka, Uhliska či xerotermní vegetaci v PP Za Hrnčířkou, Vápenice, Kozí Horka, Čubernice,  porosty dřevin v biokoridoru říčky Hloučely a mnoha dalších lokalitách. Praktický management krajiny provádí naše organizace již 10 let. Při údržbě lokalit spolupracujeme s vlastníky pozemků, obcemi např. obec Mostkovice, Ohrozim, Dětkovice, úřady státní správy např. Krajský úřad Olomouckého kraje, Správa CHKO Litovelského Pomoraví i jinými nevládními neziskovými organizacemi např. OS Sagittaria Olomouc.

 

Od roku 1999 se snaží naše organizace praktikovat metody práce pozemkových spolků. Pozemkové spolky navazují na tradice prvorepublikových okrašlovacích spolků a snaží se ve spolupráci s vlastníky a obcemi pečovat o přírodní a kulturní dědictví. Pozemkové spolky se snaží získávat majetkoprávní vztahy, nájemní či vlastnické k přírodovědecky cenným pozemkům a cenným stavbám. Prvními pozemky ke kterým získala naše organizace nájemní vztahy byli lokalita Loupežník v katastrálním území Mostkovice a pozemky v přírodním parku Velký Kosíř, v katastrálním území Čelechovice na Hané.

 

V roce 2002 podala naše organizace k Ústřední výkonné radě ČSOP žádost o podporu pilotního projektu pozemkového spolku „Založení  pozemkového spolku Prostějovsko“. Zároveň v roce 2002 požádala naše organizace Radu národního pozemkových spolku, pracující při ÚVR ČSOP, o akreditaci pozemkového spolku. Radou národního pozemkového spolku byla žádost akceptována a od roku 2002 je ČSOP - RS Iris akreditovaným nositelem pozemkovým spolkem s názvem „Prostějovsko“. Akreditace pozemkových spolků jsou každoročně prodlužovány, v letošním roce byla akreditace pozemkového spolku prodloužena.

 

Od roku 1999 získává pozemkový spolek majetkoprávní vztahy ke stále se rozšiřujícímu okruhu přírodovědecky cenných pozemků. K 30.11.2003 má naše organizace uzavřeny majetkoprávní vztahy k pozemkům v celkem 6 lokalitách, ve 2 přírodních památkách a 4 lokalitách s výskytem zvláště chráněných a regionálně významných druhů rostlin. Celková výměra pronajatých pozemků činní cca 19 ha, o všechny pronajaté pozemky organizace řádně pečuje.

 

Přehled jednotlivých lokalit:

lokalita

výměra pozemků (m2)

vlastník

typ majetkoprávního vztahu

PP Čubernice

33 214

obec Ohrozim

nájem na dobu 10 let

PP Za Hrnčířkou

7 517

manželé Obrovi,

č.p.10, Ohrozim

nájem na dobu 10 let

Dětkovice – Plániva

61 196

obec Dětkovice

nájem na dobu 10 let

Loupežník

8 981

obec Mostkovice

nájem na dobu 10 let

Velký Kosíř

69 891

obec Čelechovice na Hané

nájem na dobu 10 let

Plumlov

10 810

obec Ohrozim

nájem na dobu 10 let

CELKEM

191 609

 

 

 

Mimo pozemky ke kterým má naše organizace nájemní vztahy, pečujeme ČSOP – regionální sdružení Iris Prostějov o velké množství přírodovědecky hodnotných pozemků v maloplošných zvláště chráněných územích i mimo ně. Při péčí spolupracuje ČSOP aktivně s obcemi, vlastníky pozemků a orgány státní správy ochrany přírody (Krajský úřad olomouckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, Správa chráněné krajinné oblasti Litovelské Pomoraví). V roce 2003 pečovala naše organizace o následující lokality:

 

Maloplošná zvláště chráněná území přírody:

Lokalita

Typ zásahu

Výměra zásahu

(v m2)

PP Brániska

SR

10 000

OV

5 000

PP Čubernice.

SR

10 000

OV

10 000

PP Hamerská stráň

SR

2 500

PR Hejtmanka

SR

8 500

PP Hvězda

SR

25 000

OV

2 000

PP Kozí horka

SR

12 500

PR Lipovské úpolínové louky

SR

35 000

PP Na Kozénku

SR

10 000

PR Novozámecké louky

SR

10 000

PP Pohorská louka

SR

18 000

OV

3 000

PR Uhliska

SR

52 000

PP Vápenice

SR

30 000

OV

5 000

K

300

PP V Chaloupkách.

SR

10 000

PP Za Hrnčířkou

SR

20 000

OV

5 000

CELKEM

 

283 800

 

 

Lokality mimo zvlášť chráněná území s výskytem chráněných druhů rostlin:

Lokalita

Typ zásahu

Výměra zásahu

(v m2)

Dětkovice

SR

5 000

 

OV

2 000

Kladky

SR

7 500

Mostkovice

SR

4 000

 

OV

3 000

Plumlov

SR

10 000

Velký Kosíř

SR

35 000

 

OV

6 000

CELKEM

 

72 500

 

Typy zásahů:

SR – ruční sečení trvalých travních porostů včetně likvidace biomasy

OV – odstranění výmladků a náletových dřevin včetně likvidace biomasy

K – likvidace invazivních neofytů, zejména křídlatek

Celkem tedy provedla naše organizace v roce 2003 celkem přes 35 ha managementových opatření na 19 lokalitách. Do budoucna předpokládáme další rozšiřování působnosti na lokalitách na kterých doposud není prováděn odpovídající ochranářský management.

 

Další informace o činnosti pozemkových spolků můžete nalézt na http://pozemkovespolky.csop.cz/. A pokud chcete podpořit činnost pozemkových spolků, podívejte se na  http://www.mistoproprirodu.cz/.

 

Novinky
03.09.2018: Nabídka EVP na školní rok 2018/2019
Nabídku ekologických výukových programů pro nový školní rok můžete stáhnout zde


Nejčtenější články
Světový den vody
(06. 03. 2019, 260x)

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce.