Připomínka osobnosti Českého svazu ochránců přírody v Prostějově - RNDr. Petra Albrechta

Autor: Mgr. Eva Zatloukalová <ezatl (zavináč) iris.cz>, Téma: Stalo se ..., Vydáno dne: 14. 09. 2011

V minulém týdnu se konala v botanické zahradě města Prostějova vzpomínková akce na nedožité padesátiny RNDr. Petra Albrechta, význačného botanika a ochránce přírody, bývalého předsedy Regionálního sdružení Iris. Této akce se zúčastnil jeho syn David Albrecht, a dále Petrovi sourozenci a další blízcí. Po krátkém úvodu promluvil starosta města Prostějova pan Miroslav Pišťák, jenž připomněl Petrovu politickou dráhu a svá osobní setkání i jednání s ním. Pokračování se ujala RNDr. Anna Švécarová, která zavzpomínala na společný boj za záchranu botanické zahrady. Na závěr zavzpomínala RNDr. Dáša Zouharová na Petra jako odborníka a ochránce tělem i duší. Po položení kytic k Petrovu pomníku začala odborná procházka botanickou zahradou pod vedením doc. RNDr. Vladimíra Řehořka, CSc., pedagoga Ústavu botaniky a zoologie přírodovědecké fakulty University Masarykovy v Brně a člena hlavního výboru České botanické společnosti.

Petr Albrecht se narodil 30. srpna 1961. Po absolutoriu Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v r. 1985 pracoval ve Výzkumném a šlechtitelském ústavu zelinářském v Olomouci. V následujících dvou letech vedl oddělení přírodovědy a tělesné výchovy v Městském domě dětí a mládeže v Prostějově. Od roku 1991 se věnoval ochraně přírody a krajiny na referátu životního prostředí Okresního úřadu v Prostějově. Od roku 1996 pracoval na Správě Chráněné krajinné oblasti Litovelské Pomoraví, kde se zabýval botanikou a nelesními rezervacemi.

Členem Českého svazu ochránců přírody se stal již v roce jeho založení (1979), v té době byl studentem gymnázia J.Wolkera. Prostějovský region znal z botanického hlediska jako málokdo, zaměřoval se zejména na mizející stepní a mokřadní lokality. Jako pracovník referátu životního prostředí okresního úřadu se podílel na vyhlášení přírodního parku Velký Kosíř a spolu s Ing. Milenou Vaníčkovou na vyhlášení mnoha maloplošných zvláště chráněných území. Exkurzemi po chráněných územích Prostějovska se podílel i na vzdělávání učitelů. Své odborné práce publikoval např. v Přírodovědných studiích Muzea Prostějovska. Pořádal floristické kurzy a školy ochrany přírody, prováděl inventarizační průzkumy chráněných území a navrhoval pro ně vhodné ochranářské zásahy.

Již za komunismu se snažil zachránit botanickou zahradu, která měla být zlikvidována kvůli rozšiřování kasáren. To se mu nakonec po několikaletém boji podařilo. Ne vždy však jeho snahy omezit ekologicky diskutabilní stavby byly úspěšné. Spoustu energie a času věnoval například tomu, aby zabránil výstavbě čerpací stanice Total na Petrském náměstí, kde by raději viděl kousek zeleně. Neúspěšným by se dal nazvat i jeho boj proti výstavbě textilky Toray, kde poukazoval na omezenost vodních zdrojů Prostějova. Přestože tyto snahy nevyšly, podařilo se mu získat na svoji stranu část veřejného mínění obyvatel Prostějova, takže v komunálních volbách v roce 1998 se dostal jako člen sdružení Prostějov 21 do městského zastupitelstva. Uvědomoval si, že k prosazení zájmů ochrany přírody je třeba působit nejenom na poli vědy, ale i politickými prostředky – jako člen zastupitelstva a předseda komise životního prostředí.

Nedlouho po jeho 40. narozeninách - 11. listopadu 2011 – zahynul Petr i se svou ženou Magdou a starším synem Janem při autonehodě. Ještě v témže roce mu byla udělena in memoriam Cena ministra životního prostředí za rok 2001.